สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ษิฌา ทับทิมพรรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร. ษิฌา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับทุนจาก Bank of Sanwa ศึกษาปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ จบการศึกษาปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ จาก University of Essex โดยทุนจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีผลงานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตรืมหภาค เศรษฐษศาสตร์การเงิน ที่ได้รับรางวัลในงานประชุมวิขาการ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Expertise :
Finance
Macroeconomics
Monetary economics

N/A