สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ก้องภพ วงศ์แก้ว
Waseda University (นักศึกษาปริญญาโท)

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งเศรษฐกร สำนักนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และเคยเป็นผู้ช่วยวิจัยด้านเศรษฐกิจมหภาคของสายงานวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดยรับผิดชอบในส่วนของงานวิจัยเชิงลึกในประเด็นด้านเศรษฐกิจมหภาคและตลาดการเงิน

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโทจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการประกันภัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ปัจจุบันกำลังศึกษาในหลักสูตร Master’s Program (Economic Theory), Graduate School of Economics, Waseda University (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)

Expertise :
Macroeconomics
Monetary economics
Institutional economics

N/A