สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ดร. วิชสิณี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จาก Duke University ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากคณะเศรษฐศาสตร์ Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา ดร. วิชสิณี มีความสนใจในด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน มีความเชี่ยวชาญในเรื่องกลไกการตลาดเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการผลิดไฟฟ้า และในเรื่องตลาดพลังงานโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ดร. วิชสิณียังมีความสนใจและความเชี่ยวชาญในเรื่องเศรษฐมิติ โดยเฉพาะการประเมินผลนโยบายต่างๆ (program evaluation) ในด้านประสบการณ์การทำงาน ก่อนร่วมงานกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI ดร. วิชสิณีได้ทำงานเป็นนักเศรษฐศาสตร์ในบริษัท Analysis Group Inc. ซึ่งเป็นบริษัท Economic Consulting ชื่อดังในสหรัฐอเมริกา

Expertise :
Environmental economics
Industrial organizations
Public economics