สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

วรุตม์ สามารถ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากหลักสูตร วท.ม. เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เคยมีประสบการณ์การทำงานเป็นนักวิจัย ที่สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย งานวิจัยที่ผ่านมา ได้แก่ การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงราคาน้ำมันดีเซล ไบโอดีเซล และน้ำมันปาล์ม

Expertise :
Agricultural and resources economics
Labor economics