สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. พัชรสุทธิ์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบตลาดและการประมูล การแข่งขันและเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม ดร. พัชรสุทธิ์ มีประสบการณ์การในการออกแบบการประมูลคลื่นความถี่และกลยุทธการประมูลในประเทศต่าง ๆ มากกว่าสิบประเทศทั่วโลก และยังเคยเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการควบรวมกิจการและคดีด้านการแข่งขันทางการค้าในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย ปัจจุบัน ดร. พัชรสุทธิ์ทำวิจัยด้านการกำกับดูแลการแข่งขัน การกำกับดูแลอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมในบริบทของประเทศไทย

ดร. พัชรสุทธิ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์จาก University of Maryland, College Park ประเทศสหรัฐอเมริกา

Expertise :
Behavioral economics
Economic theory
Industrial organizations

N/A


เศรษฐศาสตร์เข้าท่า