สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. พัชรสุทธิ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์จาก University of Maryland, College Park ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบตลาด การแข่งขันและเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม และมีผลงานวิชาการหลายชิ้นเกี่ยวกับการประมูลได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ในด้านการทำงาน มีประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบการประมูลคลื่นความถี่และให้คำปรึกษาด้านกลยุทธการประมูลคลื่นความถี่ในประเทศต่าง ๆ มากกว่าสิบประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ เยอรมัน อิตาลี ออสเตรเลีย อินเดีย ไต้หวัน ฯลฯ นอกจากนี้ ดร.พัชรสุทธิ์ยังเคยเป็นที่ปรึกษ เกี่ยวกับการควบรวมกิจการและคดีด้านการแข่งขันทางการค้าในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย ปัจจุบัน ดร.พัชรสุทธิ์ เป็นอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Expertise :
Behavioral economics
Economic theory
Industrial organizations

N/A