สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

สันต์ สัมปัตตะวนิช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจและระดับปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์จาก University of Maryland at College Park ประเทศสหรัฐอเมริกา ในด้านประสบการณ์การทำงาน คยเป็นผู้ช่วยวิจัยดูแลแบบจำลองเศรษฐกิจ ของ Inforum ปัจจุบันดร.สันต์ เป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Expertise :
Behavioral economics
Development economics
Econometrics

N/A