สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ขนิษฐา แต้มบุญเลิศชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ขนิษฐา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ด้าน Environmental Science and Public Policy, and Economics จาก Harvard University ระดับปริญญาโทด้าน Environmental Policy และระดับปริญญาเอกด้าน Land Economy จาก Cambridge University  ดร.ขนิษฐามีความสนใจและมีผลงานวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม การเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial Inclusion) ทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) และเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (Behavioral Economics)  ปัจจุบัน ดร.ขนิษฐา มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยคณบดี (การศึกษาและวิชาการ) และเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Expertise :
Behavioral economics

N/A