สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

นราพงศ์ ศรีวิศาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.นราพงศ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน Economics and Mathematics จาก Swarthmore College ประเทศสหรัฐอเมริกา จบการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก The University of Chicago ปัจจุบัน ดร.นราพงศ์ เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Expertise :
Econometrics
Development economics