สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

วิษณุ อรรถวานิช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ อรรถวานิช จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาเอกจาก Texas A&M University ฝึกฝนหลังปริญญาเอก ณ Rutgers University และเป็นเพื่อนนักวิจัยอาคันตุกะของ Summer Research Institute ณ Harris Manchester College, University of Oxford

งานวิจัยของ ดร.วิษณุ เน้นการวิเคราะห์นโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกษตร พลังงาน สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงด้านอาหาร และการพัฒนา และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ อาทิ Nature Climate Change, American Journal of Agricultural Economics และ Land Use Policy ดร.วิษณุ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และงานวิจัยที่มีส่วนร่วมได้รับรางวัล 2016 Abraham Lincoln Honor Award for Increasing Global Food Security จากกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา ดร.วิษณุ ร่วมเป็นกองบรรณาธิการของ Kasetsart Journal of Social Sciences และบรรณาธิการร่วมของวารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

ปัจจุบัน ดร.วิาณุ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Expertise :
Agricultural and resources economics
Development economics
Environmental economics

N/A

N/A