สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ฐิติมา ชูเชิด
ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก Australian National University มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์และติดตามนโยบายการคลัง นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ในงานด้านอื่น ๆ ในสายนโยบายการเงิน อาทิ งานพยากรณ์เศรษฐกิจ งานวิเคราะห์การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ภาวะหนี้ครัวเรือน และภาวะตลาดแรงงาน

Expertise :
Econometrics
Labor economics
Public economics

N/A

N/A