สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ฐิติมา ชูเชิด
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายการเงิน สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดร.ฐิติมา มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การเงินการคลังและนโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะงานวิจัยเกี่ยวกับนโยบายการเงินและเงินดิจิทัล ความยั่งยืนทางการคลัง พลวัตหนี้สาธารณะ และความโปร่งใสทางการคลัง รวมถึงการประยุกต์แบบจำลองเศรษฐกิจในการวิเคราะห์การประสานการดำเนินนโยบายการเงินการคลัง นอกจากนี้ ความสนใจของ ดร. ฐิติมา ยังรวมถึง งานวิจัยในประเด็นด้านเศรษฐกิจมหภาค เช่น การวิเคราะห์พฤติกรรมการก่อหนี้และการออมของภาคครัวเรือนไทยและผลกระทบต่อการบริโภค ในปัจจุบันงานวิจัยของ ดร.ฐิติมา ได้ครอบคลุมไปในประเด็นเชิงนโยบายเพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศ เช่น พัฒนาการของผลิตภาพการผลิตรวม (total factor productivity) ของไทยกับปัญหาประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรทั้งในเชิงสถิตและเชิงพลวัต การศึกษากระบวนการปรับโครงสร้างของแรงงานไทย ผลิตภาพแรงงาน การเคลื่อนย้ายของแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ

ดร.ฐิติมา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และปริญญาโทด้านนโยบายสาธารณะ จาก National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ่น และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก Australian National University ประเทศออสเตรเลีย

Expertise :
Econometrics
Labor economics
Public economics