สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ชนกานต์ ฤทธินนท์
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์การเงินจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบัน มีตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

Expertise :
Monetary economics