สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ฉันทวิชญ์ ตัณฑสิทธิ์
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

คุณฉันทวิชญ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จาก London School of Economics and Political Science สหราชอาณาจักร และปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จาก Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณฉันทวิชญ์มีประสบการณ์ทำงานด้านการวิเคราะห์และเสนอแนะนโยบายการเงิน ตลอดจนการวิเคราะห์ภาวะการเงินและภาวะเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ช่วยงานบริหาร (Personal Assistant) ของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณฉันทวิชญ์มีความสนใจงานวิจัยด้านการสื่อสารของธนาคารกลาง กระบวนการตัดสินใจของนโยบาย และบทบาทของธนาคารกลาง (ปัจจุบันลาศึกษาต่อ)

Expertise :
Macroeconomics
Monetary economics