สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ธัญมัชฌ สรุงบุญมี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก University of Wisconsin-Milwaukee ประเทศสหรัฐอเมริกา ในด้านประสบการณ์ทำงาน เคยเป็นอาจารย์พิเศษ ที่ Marquette University (Milwaukee, WI, USA), University of Wisconsin-Milwaukee ดร. ธัญมัชฌ มีความสนใจด้าน Labor Economics, Applied Microeconomics, Applied Econometrics และ Policy Analysis ปัจจุบัน ดร. ธัญมัชฌ เป็นอาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Expertise :
Labor economics
Econometrics

N/A