สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

อัครพัชร์ เจริญพานิช
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ้งภากรณ์

ปัจจุบัน ดร.อัครพัชร์ เป็นนักวิจัยอาวุโส ที่สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ้งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ดร.อัครพัชร์ มีความสนใจที่จะศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อเศรษฐกิจ องค์กร อุตสาหกรรม และสังคม โดยเฉพาะผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ในบริบทของสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านการวิเคราะห์ big data ทางด้านสังคม ที่ผ่านมา ดร.อัครพัชร์ เคยเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นเวลา 5 ปี ดังนั้น จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเศรษฐกิจมหภาคโดยรวมด้วย

ดร.อัครพัชร์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน Development Economics ที่ School of Oriental and African Studies ปริญญาโทด้าน Development Studies ที่ Cambridge University และ ด้าน Economics ที่ London School of Economics (LSE) และปริญญาเอกด้าน Information Systems ที่ LSE

Expertise :
Development economics
Industrial organizations
Macroeconomics

N/A