สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

บดินทร์ ศิวิลัย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

บดินทร์ ศิวิลัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานด้านเสถียรภาพระบบการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย มีหน้าที่ติดตามความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงิน รวมทั้งศึกษาด้านความเสี่ยงเชิงระบบและความเชื่อมโยงในระบบการเงิน มีประสบการณ์การทำงานและความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแบบจำลองเศรษฐมิติ การประมาณการเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน และนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่และ machine learning บดินทร์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์จาก Yale University ภายใต้ทุนการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย และปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จาก University of Chicago

Expertise :
Finance
Econometrics
Macroeconomics