สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

จิรายุ จันทรสาขา
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปัจจุบันคุณจิรายุเป็นเศรษฐกร ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย คุณจิรายุสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทวิทยาศาตร์บัณฑิต (การเงิน) จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาตรีเศรษฐศาตร์บัณฑิต  คณะเศรษฐศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Expertise :
Labor economics
Macroeconomics
Monetary economics

N/A