สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

บวรวิชญ์ จินดารักษ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปัจจุบันมีตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานพัฒนาแบบจำลองและวิจัยเชิงเทคนิค ฝ่ายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน Operations Research จาก Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา

Expertise :
Finance
Monetary economics