สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ศรันย์ กมลทิพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. ศรันย์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโทและปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และเคยได้รับรางวัล National Research Council of Thailand (NRCT) Award 2017 สำหรับ the Best PhD Thesis

ดร.ศรันย์ มีความสนใจในงานวิจัยด้าน Machine Learning in Economics, Economics of climate change, Urbanization, Environmental valuations

Expertise :
Environmental economics

N/A

N/A