สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปัจจุบัน เป็นรองศาสตราจารย์ ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ที่ปรึกษาด้านหลักประกันทางสังคม ที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์จาก University of Alberta ประเทศแคนาดา ระดับปริญญาโทและปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร. วรวรรณ มีความเชี่ยวชาญในด้าน เศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ประชากร และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

Expertise :
Demography
Public economics

N/A