สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

มานิตา รัตนสัจธรรม
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปัจจุบันเป็น ผู้วิเคราะห์อาวุโส ทีมวิเคราะห์ฐานะและสินเชื่อ ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และปริญญาโทจาก Business Information Systems Management (BISM) จาก Northumbria University

Expertise :
N/A

N/A