สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

พรชนก บำรุงเรือน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปัจจุบันเป็นผู้วิเคราะห์อาวุโส ทีมกลยุทธ์ด้านสถาบันการเงิน ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ สาขา Money Banking and Finance จาก University of Birmingham

Expertise :
Agricultural and resources economics
International trade
Macroeconomics