สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ชมพูนุท มนต์ชัยตระกูล
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปัจจุบันเป็นผู้วิเคราะห์ ทีมวิเคราะห์ฐานะและสินเชื่อ ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาคการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Expertise :
Finance