สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ไฟรุส อับดุลเลาะห์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปัจจุบันเป็นนักวิจัย ที่สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Expertise :
Macroeconomics

N/A