สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ชุติภา คลังจตุรเวทย์
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งเศรษฐกร กลุ่มงานพัฒนาแบบจำลองและวิจัยเชิงเทคนิค ฝ่ายนโยบายการเงิน สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ (เคมี) และระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Expertise :
Finance
Macroeconomics