สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

เชาวนา เพชรรัตน์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร จาก Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในด้านประสบการณ์ทำงาน เคยเป็น Postdoctoral Researcher ที่สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และเคยเป็น Research Assistant /Teaching Assistant ที่คณะเศรษฐศาสตร์เกษตร Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งยังมีผลงานวิชาการและผลงานวิจัยมากมาย

Expertise :
Agricultural and resources economics
Environmental economics
Development economics

N/A