สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ธรรมรักษ์ หมื่นจักร์
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ดร.ธรรมรักษ์ มีประสบการณ์พัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค กลยุทธ์นโยบายการเงิน บริหารเงินสำรอง ยุทธศาสตร์องค์กร และร่วมขับเคลื่อนโครงการอินทนนท์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ธปท. และธนาคารพาณิชย์ในการทดสอบ Wholesale Central Bank Digital Currency บน Distributed Ledger Technology เป็นผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย นครนิวยอร์กในช่วงวิกฤติการเงินโลกปี 2008-2009 และเป็น Lee Kuan Yew Fellow ที่ Harvard’s Kennedy School of Government ปี 2013

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จาก London School of Economics ปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก The University of Melbourne ปริญญาโทด้านการบริหารสาธารณะจาก Lee Kuan Yew School of Public Policy และนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นอกจากนี้ ยังมีผลงานตำรา นโยบายการเงิน: ทฤษฎีและหลักปฏิบัติ (สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2555) และ Central Banking: Theory and Practice in Sustaining Monetary and Financial Stability (John Wiley and Sons, 2014)

Expertise :
Monetary economics
Public economics
Macroeconomics


N/A