สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

อัจจนา ล่ำซำ
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์) จาก University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย และปริญญาโท ด้านการเงิน จาก ICMA Centre, University of Reading ประเทศสหราชอาณาจักร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานวิจัย ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา ได้แก่ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร และฝ่ายตรวจสอบความเสี่ยงฯ สายกำกับสถาบันการเงิน เป็นต้น

Expertise :
Finance