สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทและปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก University of Warwick ประเทศสหราชอาณาจักร

ปัจจุบันเป็นนักวิชาการอาวุโส  ที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  มีความเชี่ยวชาญในด้านเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม โดยเฉพาะนโยบายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการพัฒนาสีเขียว ดร.กรรณิการ์ เคยดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำ School of Economics and Finance มหาวิทยาลัย St Andrews

Expertise :
Behavioral economics
Environmental economics
International finance


N/A