สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ธานี ชัยวัฒน์
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธานี ชัยวัฒน์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแห่งเมืองโบโลนญ่า ประเทศอิตาลี มีความสนใจทางด้านเศรษฐศาสตร์เชิงสถาบัน และเศรษฐศาสตร์เชิงทดลอง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง เลขานุการ คณะกรรมการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ และผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลอง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Expertise :
Institutional economics