สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ทรงวุฒิ บุรงค์
กรมสรรพากร

ปัจจุบันคุณทรงวุฒิมีตำแหน่งนักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ กรมสรรพากร

คุณทรงวุฒิจบการศึกษาเศรษฐศาสตรบัณทิตจากมหาวิทยาลัยราคำแหง

Expertise :
Development economics