สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

มณีรัตน์ ก้องเสียง
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปัจจุบันเป็นเศรษฐกร สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Expertise :
Monetary economics