สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ชนกกานต์ เมฆยงค์
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปัจจุบันเป็นเศรษฐกร สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ University of Wisconsin-Madison เป็นเวลาหนึ่งปี

Expertise :
Econometrics
Finance