สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในเครือข่ายนักวิจัย

Policy Forum “Thailand’s Sustainable Green Growth: Embedding Resilience”

งานเสวนา หัวข้อ “ถอดรหัสปัญหาหนี้ครัวเรือนไทย เร่งแก้อย่างไรให้คนไทยอยู่ดีอย่างยั่งยืน”
30 ตุลาคม 2562
ณ ห้องประชุมสมานสโมสร อาคาร 2 ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
8.30 – 9.00 ลงทะเบียน
9.00 – 9.15 กล่าวเปิดงานโดย ดร. วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
9.15 – 10.15 Session 1: “ถอดรหัสหนี้ครัวเรือนไทยจาก micro data และข้อมูลเชิงพฤติกรรม”
นำเสนอข้อมูลและเปิดการเสวนาเรื่องหนี้ครัวเรือน เพื่อตอบคำถามที่สำคัญต่างๆ เกี่ยวกับสถานการณ์หนี้ครัวเรือน
โดย ดร. สรา ชื่นโชคสันต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (15 นาที) (slides slide-icon)
Roundtable Discussion (30-40 นาที)
Lead-off Speakers: 2 ท่าน (ท่านละ 15-20 นาที)
1. ดร.โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์  (slides slide-icon)
2. คุณวราทิพย์ อากาหยี่ ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (slides slide-icon)
ผู้ดำเนินรายการ: ดร. กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
Issue for discussion:

  • ปัญหาหนี้ครัวเรือนน่ากังวลจริงหรือไม่ สถานการณ์หนี้ครัวเรือนมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
  • บทบาทของการออมและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของภาคครัวเรือน
  • บทบาทการแข่งขันของผู้ประกอบการและสถาบันการเงินในการเสาะหาผู้ซื้อและผู้กู้
  • แนวทางการแก้ไขเพื่อบรรเทาสถานการณ์หนี้ภาคครัวเรือน
  • แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจากการเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้แก่ประชาชนรายย่อย
10.15 – 10.30 รับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.30 Session 2: “เร่งหาทางออก ร่วมผ่าทางตันลดหนี้ครัวเรือนไทยอย่างยั่งยืน”
ปัญหาหนี้สินของภาคครัวเรือนมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย การแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนจึงต้องจัดการในหลายมิติ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมมือกันดูแล ป้องกัน และแก้ไขให้ได้อย่างยั่งยืน
ผู้ร่วมเสวนา
1. คุณรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย   (slides slide-icon)
2. ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร MEbyTMB ธนาคารทหารไทย  (slides slide-icon)
3. คุณจักรพงษ์ เมษพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ มันนีโค้ช และ ลีฟริช ฟอร์เอเวอร์ จำกัด
4. คุณสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
5. คุณนิยต มาศะวิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.)
6. คุณเสกสรร สุขแสง รองอธิบดี กรมบังคับคดี
ผู้ดำเนินรายการ: ดร.ขจร ธนะแพสย์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย
Issue for discussion:

  • มุมมองต่อสถานการณ์หนี้ครัวเรือนจากภาครัฐและเอกชน
  • อุปสรรคและความท้าทายในการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ผ่านมา
  • การส่งเสริมวินัยการออมและเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาหนี้ครัวเรือน
  • การส่งเสริมการปรับโครงสร้างหนี้อย่างบูรณาการเพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักหนี้
12.30 – 14.00 รับประทานอาหารกลางวัน

*งานเสวนาโดยความร่วมมือระหว่างฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน และ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์