สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในเครือข่ายนักวิจัย

Policy Forum “Thailand’s Sustainable Green Growth: Embedding Resilience”

PIER Research Workshop ประจำปี 2562
18–19 กรกฎาคม 2562
ณ สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
Effect of Minimum Wage on Changes in Thai Labor Market
ประธาน ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้เขียนบทความ วรุตม์ สามารถ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (slides slide-icon)
วีระชาติ กิเลนทอง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้วิจารณ์ เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (slides slide-icon)
Hedging Agriculture Commodities Futures with Histogram Data: A Markov Switching Volatility and Correlation Model
ประธาน พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
ผู้เขียนบทความ วรพล ยะมะกะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (slides slide-icon)
พิชญากร รักโพธิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภารวี มณีจักร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เริงชัย ตันสุชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้วิจารณ์ ธนวิต แซ่ซือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (slides slide-icon)
Reform, Rails, and Rice: Thailand’s Political Railroads and Economic Development in the 20th Century
ประธาน พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
ผู้เขียนบทความ Christopher Paik New York University Abu Dhabi (paper download-icon) (slides slide-icon)
เจสสิกา เวชบรรยงรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้วิจารณ์ ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (slides slide-icon)
Uncertainty and Economic Activity: Does It Matter for Thailand?
ประธาน ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้เขียนบทความ ทศพล อภัยทาน สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (paper download-icon) (slides slide-icon)
พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิม มโนพิโมกษ์ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ผู้วิจารณ์ สรรพศักดิ์ ชัชวาลย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (slides slide-icon)
White Knights or Machiavellians? Understanding the Motivation for Reverse Takeovers in Singapore and Thailand
ประธาน ทิม ลีฬหะพันธุ์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ผู้เขียนบทความ พันทิศา ภาวบุตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (paper download-icon) (slides slide-icon)
ผู้วิจารณ์ มนพล เอกโยคยะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (slides slide-icon)
Interest Rate Pass-through in Thailand: New Evidence from Loan-level Data
ประธาน ทิม ลีฬหะพันธุ์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ผู้เขียนบทความ พงศ์พิชย์ อมาตยกุล ธนาคารแห่งประเทศไทย (paper download-icon) (slides slide-icon)
อภิชญา เตรัตน์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ณฐกร วิสุทธิโก ธนาคารแห่งประเทศไทย
วราพงศ์ วงศ์วัชรา ธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้วิจารณ์ เริงชัย ตันสุชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (slides slide-icon)
Bubbles in a World Asset: the Case of Cryptocurrencies
ประธาน วรประภา นาควัชระ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้เขียนบทความ อัธกฤตย์ เทพมงคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (slides slide-icon)
ปัณณ์ฉัตร ชยุตธนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้วิจารณ์ สริตา บุณย์ศุภา Harvard University (slides slide-icon)
The European Smoking Bans and Mature Smokers: Can They Kick the Habit?
ประธาน วรประภา นาควัชระ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้เขียนบทความ ธนิสา ทวิชศรี สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (slides slide-icon)
ผู้วิจารณ์ วรลักษณ์ หิมะกลัส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (slides slide-icon)