สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในเครือข่ายนักวิจัย

Policy Forum “Credit Risk Database: Credit scoring models for Thai SMEs”

PIER Research Workshop “Frictions in Financial Markets: Challenges and Opportunities”
6 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องสมานสโมสร ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
9.30-9.40 น. เปิดงานโดย ดร. ปิติ ดิษยทัต (สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์)
9.40-10.30 น. Gambling Addiction in the Stock Market

ประธาน ดร. กฤษฎา นิมมานันทน์ (คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
ผู้นำเสนอ Assoc.Prof. Dr. Roy Kouwenberg (College of Management Mahidol University)
ผู้วิจารณ์ ศ.ดร. อาณัติ ลีมัคเดช (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 
10.30-10.50 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.50-11.40 น. Mutual Funds Governance around the World

ประธาน ดร. อาชว์ ปวีณวัฒน์ (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
ผู้นำเสนอ ดร. ไกรพิชิต เรืองศรีไชยะ (สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) (slides slide-icon)
ผู้วิจารณ์ ผศ.ดร. ปิยะชาติ ภิรมย์สวัสดิ์ (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) (slides slide-icon)
 
11.40-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.30 น. Perspective Talk: Challenges and Opportunities in Capital Market Research
โดย ดร. ภากร ปีตธวัชชัย (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) (slides slide-icon)
 
13.30-14.20 น. Potential Buyers and Fire Sales in Financial Networks

ประธาน ผศ.ดร. ธีรวุฒิ ศรีพินิจ (คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ผู้นำเสนอ ผศ.ดร. ไทยศิริ เวทไว (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)(paper download-icon)(slides slide-icon)
ผู้วิจารณ์ ดร. รุ่งพร เริงพิทยา (ธนาคารแห่งประเทศไทย) (slides slide-icon)
 
14.20-14.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.40-15.30 น. Friends or Foes: Foreign Flows in the Thai Government Bond Market

ประธาน ดร. กิตติชัย แซ่ลี้ (คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ผู้นำเสนอ คุณ จักรี คูสกุล (ธนาคารแห่งประเทศไทย) (paper download-icon)(slides slide-icon)
ผู้วิจารณ์ ดร. วศิน ศิวสฤษดิ์ (คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) (slides slide-icon)