สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์
ธนาคารโลก

ดร.ดิลกะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ตลาดแรงงาน และการประเมินผลกระทบโครงการ โดยรับผิดชอบงานในประเทศไทย ลาว พม่า และมาเลเซีย  ดร. ดิลกะเคยเป็นนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (TDRI) และที่ศูนย์เศรษฐศาสตร์แรงงาน ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ University of California, Berkeley นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ทำงานในภาคเอกชนกับธนาคารไทยพาณิชย์ ดร.ดิลกะจบการศึกษาปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก Australian National University และปริญญาตรีด้านวิศวกรรมเครื่องกล จาก University College London.

Expertise :
Labor economics