สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

จารีย์ ปิ่นทอง
ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์และคณิตศาสตร์จาก Wellesley College สหรัฐอเมริกา และได้รับทุน Peggy Howard Fellowship ในการศึกษาต่อปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ และทุนธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้าน Social Policy ที่ University of Oxford สหราชอาณาจักร

งานวิจัยที่สนใจ ได้แก่ ด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนา เศรษฐศาสตร์การเมือง และเศรษฐมิติประยุกต์ โดยเฉพาะการใช้ข้อมูลรายคนหรือรายครัวเรือนในการเชื่อมโยงความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมครัวเรือน ตลาดแรงงาน และความเหลื่อมล้ำ ปัจจุบัน ดร. จารีย์ มีตำแหน่งเป็นเศรษฐกรอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย มีความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจมหภาคและโครงสร้างเศรษฐกิจไทย รวมถึงการวิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน

Expertise :
Macroeconomics