สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

จารีย์ ปิ่นทอง
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ดร. จารีย์ ปิ่นทอง นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ มีประสบการณ์ทำงานในสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ด้านเศรษฐกิจมหภาค นโยบายการเงิน และการประมาณการเศรษฐกิจ และมีความสนใจด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนา เศรษฐศาสตร์การเมือง และเศรษฐมิติประยุกต์ โดยเฉพาะการใช้ข้อมูลรายคนหรือรายครัวเรือนในการเชื่อมโยงความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมครัวเรือน ตลาดแรงงาน ความเหลื่อมล้ำ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ อาทิ การเข้าสู่สังคมสูงวัย

ดร. จารีย์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์และคณิตศาสตร์จาก Wellesley College สหรัฐอเมริกา และได้รับทุน Peggy Howard Fellowship ในการศึกษาต่อปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ และทุนธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้าน Social Policy ที่ University of Oxford สหราชอาณาจักร

Expertise :
Macroeconomics