สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

จารีย์ ปิ่นทอง
บริษัท SCB Abacus

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Senior Analytics Strategist and Principal Economist ของบริษัท SCB Abacus มีหน้าที่วิจัยและวางแผนกลยุทธ์โดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและสถิติเพื่อเข้าใจพฤติกรรมทางการเงิน รวมถึงการวิเคราะห์เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีที่ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่

ดร. จารีย์ ปิ่นทอง มีประสบการณ์ทำงานในสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ และสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมหภาคและนโยบายการเงิน และมีความสนใจด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและเศรษฐมิติประยุกต์ โดยเฉพาะการใช้ข้อมูลรายคนหรือรายบริษัทในการเชื่อมโยงความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเงิน การชำระเงิน ตลาดแรงงาน ความเหลื่อมล้ำ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

ดร. จารีย์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์และคณิตศาสตร์จาก Wellesley College สหรัฐอเมริกา และได้รับทุน Peggy Howard Fellowship ในการศึกษาต่อปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ และทุนธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้าน Social Policy ที่ University of Oxford สหราชอาณาจักร

Expertise :
Macroeconomics