สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

กิตติพงษ์ เรือนทิพย์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กิตติพงษ์เป็นนักศึกษาปริญญาเอก (Ph.D. Candidate) ด้านเศรษฐศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ Massachusetts Institute of Technology (MIT) ภายใต้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก มีความสนใจด้านเศรษฐศาสตร์พัฒนา เศรษฐศาสตร์แรงงาน และเศรษฐศาสตร์การเงิน เคยเป็นนักวิจัยที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และนักวิจัยรับเชิญที่ Nagoya University กิตติพงษ์จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์(ภาคภาษาอังกฤษ)จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทสาขา Development Economics จาก University of East Anglia (UEA)

Expertise :
Development economics
Labor economics