สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ภูมิใจ ตั้งสวัสดิรัตน์
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน มีตำแหน่งเศรษฐกร ฝ่ายนโยบายการเงิน ภูมิใจสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Expertise :
Econometrics
Public economics