สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ภูมิใจ ตั้งสวัสดิรัตน์
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ปัจจุบัน มีตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ภูมิใจสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Expertise :
Econometrics
Public economics