สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ดวงดาว มหากิจศิริ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ดวงดาวจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทจาก University of Illinois at Urbana Champaign และระดับปริญญาเอกจาก University of California, San Diego

ในด้านประสบการณ์การทำงาน ดร.ดวงดาวเคยทำงานที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2547-2548) ธนาคารแห่งประเทศไทย (2548-2549) และสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2555-2558)

โดยปัจจุบัน ดร.ดวงดาวเป็นอาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. ดวงดาว มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ มีความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับประเด็นโลกาภิวัตน์ และผลกระทบจากการค้าระหว่างประเทศต่อภาคการผลิตและตลาดแรงงานที่มีความเชื่อมโยงกับโลก (trade-exposed) ในระดับที่แตกต่างกัน รวมถึงประเด็นปัจจุบันที่อยู่ในความสนใจต่างๆ อาทิ สงครามการค้า COVID-19 กับ Supply Chain Disruption และ Reverse Globalization

Expertise :
Econometrics
International trade
Macroeconomics