สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ดวงดาว มหากิจศิริ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ดวงดาวจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโทจาก University of Illinois at Urbana Champaign
และระดับปริญญาเอกจาก University of California, San Diego

ในด้านประสบการณ์การทำงาน ดร.ดวงดาวเคยทำงานที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2547-2548) ธนาคารแห่งประเทศไทย (2548-2549) และสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2555-2558)

โดยปัจจุบัน ดร.ดวงดาวเป็นอาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Expertise :
Econometrics
International trade
Macroeconomics


N/A