สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.เนื้อแพรจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน Politics and Economics จาก University of York และระดับปริญญาโทด้าน Global Market Economics จาก London School of Economics และระดับปริญญาเอกด้านEconomics จาก University College London ดร. เนื้อแพร มีความสนใจและผลงานวิชาการด้าน Labour Market, Economics of Human Capital และ Behavioral Economics ปัจจุบัน ดร.เนื้อแพรเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Expertise :
Development economics
Econometrics
Labor economics