สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

วรประภา นาควัชระ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.วรประภา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์จาก University of Michigan (Ann Arbor) และระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก University of Southern California  ดร.วรประภา สนใจงานวิจัยที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์แรงงานและเศรษฐกิจดิจิทัล

ดร.วรประภา มีบทความตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย และมีบทความวิชาการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการต่างประเทศ เช่น The Economic Journal และ Journal of Asian Economics ดร.วรประภา เคยมีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานภาคเอกชน ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และในประเทศไทย

Expertise :
Labor economics