สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ศุภนิจ ปิยะพรมดี
University College London

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่คณะเศรษฐศาสตร์ University College London สหราชอาณาจักร และยังเป็นสมาชิกของกลุ่มวิจัยต่างๆ เช่น IFS, CReAM และ IZA. ผศ.ดร.ศุภนิจ มีความสนใจในงานวิจัยด้าน Labour Economics, Search and Matching รวมทั้ง Applied Microeconomics.

ในปี 2557 ผศ.ดร.ศุภนิจ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ยังมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารชั้นนำ เช่น International Economic Review และ European Review of Agricultural Economics

Expertise :
Labor economics