สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

สุภารี บุญมานันท์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปัจจุบัน ดร.สุภารี เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีความสนใจทางด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและเศรษฐศาสตร์เชิงทดลอง โดยใช้การทดลองทั้งใน lab และในพื้นที่จริง (field) ในประเด็นด้านสุขภาพ การศึกษาและสิ่งแวดล้อม

ดร.สุภารี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Cologne ประเทศเยอรมนี

Expertise :
Behavioral economics
Environmental economics

N/A

N/A