สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมยายนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทด้าน Quantitative Finance จาก Cass Business School และปริญญาเอกด้านการบริหารกองทุนบำเหน็จบำนาญจาก London School of Economics and Political Science สหราชอาณาจักร
ดร. รุ่งเกียรติ มีความเชี่ยวชาญในด้านการวางแผนการลงทุน โครงสร้างตลาดทุน และการบริหารธนาคาร โดยผลงานวิจัยที่ผ่านมาได้รับรางวัล 2018 SEC Best paper award ในหัวข้อ Mutual fund performance ของกองทุนรวมในประเทศไทย และ 2017 CFA Institute Best paper award ในหัวข้อ Market Microstructure พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อทำการวิจัยด้าน Microfinance ของชุมชนไทย ด้านการวิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อระบบการเงินไทยในอนาคต และด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย
ปัจจุบัน ดร.รุ่งเกียรติ ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ประจำ และรองประธานกรรมการหลักสูตร BBA (International) และเลขานุการภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Expertise :
Finance