สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมยายนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทด้าน Quantitative Finance จาก Cass Business School และปริญญาเอกด้านการบริหารกองทุนบำเหน็จบำนาญจาก London School of Economics and Political Science ประเทศอังกฤษ ดร. รุ่งเกียรติ มีความเชี่ยวชาญในด้านการวางแผนการลงทุน โครงสร้างตลาดทุน การบริหารกองทุน และการบริหารธนาคาร เคยได้รับรางวัล 2017 CFA Institute Best paper award ด้าน Market Microstructure ทุนวิจัยด้าน Microfinance จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และทุนวิจัยด้านความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Expertise :
Finance