สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

พงศ์พิชย์ อมาตยกุล
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และเคยมีประสบการณ์ด้าน marketing analytics กับ Citigroup

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน Biomedical Engineering และเศรษฐศาสตร์จาก Duke University และปริญญาโทด้านการเงินจาก Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Expertise :
Finance
Monetary economics