สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

พิรญาณ์ รณภาพ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

พิรญาณ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จาก Durham University สหราชอาณาจักร

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเศรษฐกรอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยรับผิดชอบงานด้านการติดตามภาวะเศรษฐกิจ และการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค อาทิ ช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุนของไทย และการลงทุนของไทยในโลกหลังวิกฤต COVID-19”

พิรญาณ์ กำลังศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาคครัวเรือน และการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม (inclusive growth)

Expertise :
Macroeconomics

N/A