สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

นลิน หนูขวัญ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน คูณนลิน ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทน

คุณนลินสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน Economics จาก University College London และระดับปริญญาโทด้าน Risk management and financial engineering จาก Imperial College London สหราชอาณาจักร

คุณนลินมีประสบการณ์ทำงานใน ธปท. ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลยุทธ์การต่างประเทศ นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน และกลยุทธ์นโยบายการเงิน นอกจากนี้ คุณนลินมีผลงานวิจัย คือ Diversity with proximity: โอกาสและความท้าทายของห่วงโซ่มูลค่าของอาเซียน (นำเสนอที่ SEACEN Research and Training Centre ประเทศมาเลเซีย)

Expertise :
Finance
International finance
Monetary economics