สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในเครือข่ายนักวิจัย

Policy Forum “Thailand’s Sustainable Green Growth: Embedding Resilience”

งานสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “พฤติกรรมลำเอียงกับบรรทัดฐานทางสังคม” และ “พฤติกรรมลำเอียงกับการบริโภคอาหาร”
17 สิงหาคม 2559
ณ ห้องภัทรรวมใจ อาคาร 2 ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น. กล่าวเปิดงาน โดย ดร.ปิติ ดิษยทัต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
09.15 – 09.30 น. กล่าวเปิดงาน โดย ศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานวิจัยในหัวข้อ “พฤติกรรมลำเอียงกับบรรทัดฐานทางสังคม”
09.30 – 10.00 น. แนวทางการวัดบรรทัดฐานและความชอบทางสังคมด้วยการทดลองในห้องทดลอง (slides slide-icon)
– นำเสนอโดย อ.ดร. เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– รูปแบบการทดลอง: Lab Experiments
– พื้นที่ศึกษา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.00 – 10.30 น. กระแสมวลชน (Crowd Effect) กับการตัดสินใจส่วนบุคคล (Individual Decision Making) (slides slide-icon)
– นำเสนอโดย ผศ.ดร. ธานี ชัยวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– รูปแบบการทดลอง: Device Experiments (Clickers)
– พื้นที่ศึกษา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
————— พักทานอาหารว่าง 15 นาที —————
10:45 – 11:15 น. พฤติกรรมลำเอียงทางการเงิน (Financial Bias) ในการตัดสินใจก่อหนี้และออมของผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ในเขตกรุงเทพมหานคร (slides slide-icon)
– นำเสนอโดย อ.ดร. ขนิษฐา แต้มบุญเลิศชัย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– รูปแบบการทดลอง: Experimental Survey
– พื้นที่ศึกษา: กรุงเทพมหานคร
11.15 – 11.45 น. เนื้อหาในสื่อ (Media Content) กับการทุจริต (Dishonesty) (slides slide-icon)
– นำเสนอโดย รศ.ดร. ธนะพงษ์ โพธิปิติ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– รูปแบบการทดลอง: Lab-in-the-Field Experiments
– พื้นที่ศึกษา: 5 พื้นที่ 5 จังหวัด
11.45 – 12.15 น. ผลกระทบของความเหลื่อมล้ำทางรายได้ที่มีต่อการตัดสินใจอุดหนุนสินค้าสาธารณะและบริจาค (slides slide-icon)
– นำเสนอโดย คุณชนลักษณ์ ชัยศรีลักษณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– รูปแบบการทดลอง: Lab Experiments
– พื้นที่ศึกษา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ OSAKA University
12.15 – 12.30 น. ปิดการสัมมนา โดย ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลอง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12.30 – 13.30 น. ————— เชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน —————
13.30 – 13.45 น. กล่าวเปิดงาน โดย อ.ดร.สันต์ สัมปัตตะวนิช หัวหน้าโครงการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของประชากรไทย
ผลงานวิจัยในหัวข้อ “พฤติกรรมลำเอียงกับการบริโภคอาหาร”
13.45 – 14.15 น. ประสิทธิผลของการให้ความรู้ด้านโภชนาการต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารในกลุ่มนิสิตนักศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Information Provision Bias) (slides slide-icon)
– นำเสนอโดย อ.ดร. นพพล วิทย์วรพงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– รูปแบบการทดลอง: Field Experiments
– พื้นที่ศึกษา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
14.15 – 14.45 น ความโน้มเอียงจากทางเลือกมาตรฐานในการเลือกอาหารของนิสิตนักศึกษา (Default Option Bias) (slides slide-icon)
– นำเสนอโดย อ.ดร. พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– รูปแบบการทดลอง: Field Experiments
– พื้นที่ศึกษา: สยามพารากอน ศูนย์การค้าสุพรีมคอมเพล็กซ์ และฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
————— พักทานอาหารว่าง 15 นาที —————
15.00 – 15.30 น. ความโน้มเอียงจากการยึดติดกับการบริโภค: ผลของปริมาณอาหารที่จัดให้กับการบริโภค (Anchoring Bias) (slides slide-icon)
– นำเสนอโดย อ.ดร. สันต์ สัมปัตตะวนิช คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– รูปแบบการทดลอง: Lab and Field Experiments
– พื้นที่ศึกษา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงภาพยนตร์ ลิโด้ มัลติเพล็กซ์
15.30 – 16.00 น. เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลองกับสุขภาวะของสังคมไทย (slides slide-icon)
– นำเสนอโดย ผศ.นพ. ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16.00 – 16.15 น ปิดการสัมมนา โดย ผศ.นพ. ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย