สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในเครือข่ายนักวิจัย

Policy Forum “Thailand’s Sustainable Green Growth: Embedding Resilience”

เสวนาวิชาการเรื่อง จากรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ปี 2562 สู่การใช้นวัตกรรมทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย
1 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุมสมานสโมสร อาคาร 2 ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
08.30 – 09.00 ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 ปาฐกถาเรื่อง นวัตกรรมในการจัดทำนโยบายเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
บทเรียนจากรางวัลโนเบล 2562
ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล  (speech download-icon )  (slides slide-icon) (Clip)

ประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

09.15 – 10.45 การนำเสนอเพื่อเปิดประเด็นอภิปราย
ดำเนินการอภิปรายโดย ดร.กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์  สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์กับการออกแบบนโยบายสาธารณะ
ดร.โสมรัศมิ์ จันทรัตน์  สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (slides slide-icon) (Clip)

ต้นแบบการใช้ Randomized Controlled Trial (RCT) เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในประเทศไทย: ห้องเรียนทดลองความร่วมมือระหว่าง กสศ. สพฐ. และ OECD
ดร.วีระชาติ กิเลนทอง  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (slides slide-icon) (Clip)

การออกแบบนโยบายเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของคน
ดร.ณัฐวุฒิ เผ่าทวี  Warwick Business School (slides slide-icon) (Clip)

บทเรียนจากนานาชาติในการใช้ RCTs เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำ
ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค  สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (slides slide-icon) (Clip)

มุมมองที่กว้างกว่า RCTs และมิติอื่นของนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ
ดร.นฎา วะสี  สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (slides slide-icon) (Clip)

10.45 – 11.00 พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.00 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยผู้ร่วมงานเสวนาในหัวข้อ ทิศทางการนำนวัตกรรมทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการประเมินผลและยกระดับแนวทางการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

เปิดประเด็นอภิปรายโดย ดร.ไกรยส ภัทราวาท สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (slides slide-icon) (Clip)

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน

*จัดโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ร่วมกับสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์